عملیات موصل ؛ ۱۷اسفند۹۵

درگیرى هاى شدید و سخت روز سه شنبه موصل دست آوردهایى داشت.
در ادامه پیشروى ها بعد از تسلط نیروهاى عراقى بر پل الحریه، محله الدندان و الدواسه هم به طور کامل از مسلحین داعش بازپس گرفته شد.
درگیرى ها در محله هاى النبی شیت و العکیدات ادامه دارد و تعدادى از ساختمان هاى دولتى از جمله فرماندهى شهر موصل تحت تسلط نیروهاى مشترک عراقى قرار گرفت.

در محور دیگر هم نیروهاى ضد تروریسم محله تل الرمان را به طور کامل آزاد کردند و درگیرى ها در محله هاى الشهداء ٢، المعلمین و المنصور ادامه دارد.

داعش در این منطقه از شهر دفاع شدیدى میکند، به طورى که روزانه بیش از ١٠ انتحارى بر ضد نیروهاى عراقى به کار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.