خوشه ی از حکمت ….

  خوشه ی از حکمت ....
❊آنچه از شهید "شهید "می سازد مسئله ای بنام  مرگ نیست بلکه نوع مردن وهدف نهفته در آنست.
 ❊ تمدن؛ یک واحد تجزیه ناپذیر است.
 ❊یادگیری نحوه استراحت مهم است، درست مثل فراگرفتن  کار.
❊ هر ظرفی به اندازه ای  که ساخته شده است حجم پذیراست، به جز ظرف دانش  که آن گسترش می یابد ومحدود نیست.
❊  در  عرصه  ی مسائل علمی، قدرت هزار نفر با منطق فروتنانه یک فرد برابری نمی کند .
❊  از نشانه شجاعت وصداقت گفتن دوعبارت بوقت مناسب است: "من نمی دانم" - "عذرخواهی می کنم".
❊  عمیق ترین موضوع در تاریخ انسان، درگیری یقین و تردید است.
 ❊  بسیاری آموخته اند که کار کنند، اما آنها زندگی را یاد نگرفته اند.
❊ شکارچی و پرنده نمی توانند،با هم متحدباشند.   
❊  برده داری فکری، بدترین الگوی برده داری است.
❊  خوشبختی  مساوی  با سلامت جسمی و حافظه ی ضعیف است!    
❊  نمی توان  مرگ رابه زانو درآورد ، اما می توانید بر ترس  از آن غلبه کنید
 ❊ تراژدی زندگی  این است که  چیزی درون انسان در طول زندگیش بمیرد.
 ❊ رویاهای  امروز، پاسخ به سوالات فرداست.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.