خسارت های غیر قابل جبران

بیمه کار آفرین


 

ماده ۲۲ ایین نامه شماره ۸۰ بیمه مرکزی

خسارت های غیرقابل جبران:

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

 

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و كاركنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.

 

۲-    حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

 

۳-    حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر یا روان‌گردان توسط کارکنان.

 

۴-    محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

 

۵-    غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.

 

۶-     غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذی‌صلاح.

 

۷-    خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

 

۸-     كلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

زارعی-مشاور و کارشناس بیمه کار آفرین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.